Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Uitvaart-Platform.nl

Algemene Voorwaarden van Uitvaart-Platform.nl, gevestigd te De Lutte ingeschreven bij de KvK onder het nummer 77982738.

Deze algemene voorwaarden (‘Algemene Voorwaarden’) zijn van toepassing voor op alle diensten van Uitvaart-Platform.nl, met uitzondering van de adverteerders waarop de bepalingen van de Algemene Advertentievoorwaarden van toepassing zijn.

1 WAT BETEKENT WAT?

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van Uitvaart-Platform.nl;

Dashboard: een online omgeving die door Uitvaart-Platform.nl aan u ter beschikking wordt gesteld met het doel om de Dienst(en) te beheren, te configureren en aan te vragen, waaronder het onderhouden,

actualiseren en aanpassen van het Register, Uitvaartkluis of andere Diensten van Uitvaart-Platform.nl;

Dienst: de door Uitvaart-Platform.nl aangeboden dienst onder de Overeenkomst, onder meer, maar niet uitsluitend bestaande uit:

1) het bieden van de mogelijkheid en/of het faciliteren van het aanmaken van een online Register;

2) het (doen) verrichten van diensten door derden in verband met de uitvoering van de

Overeenkomst;

3) het aanleveren van leveranciers; en

4) het verzenden van nieuwsbrieven.

Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, modelrecht, portretrecht, handelsnaamrecht, databankrecht, softwarelicenties, overige licenties en aanverwante (software)code;

Leverancier: een derde (professionele) partij die zich in uit oefening van zijn bedrijf diensten levert en/of zaken ter beschikking stelt, een en ander in de ruimste zin van het woord, zoals onder andere voor zaalhuur, vervoer, decoratie, licht, geluid, catering en beveiliging;

Overeenkomst: de overeenkomst tussen u en Uitvaart-Platform.nl op grond waarvan Uitvaart-Platform.nlin opdracht van u een Dienst aan u levert;

Partij: Uitvaart-Platform.nl of u, ieder afzonderlijk;

Partijen: Uitvaart-Platform.nl en u gezamenlijk;

Register: U: de natuurlijke of rechtspersoon die met Uitvaart-Platform.nl een Overeenkomst heeft gesloten en/of een Overeenkomst wenst te sluiten met Uitvaart-Platform.nl;
Website: de website van Uitvaart-Platform.nl (www.uitvaart-platform.nl) met inbegrip van het Dashboard

waar u de inhoud en de uitvoering van de Overeenkomst kunt wijzigen.

2 TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Diensten die door Uitvaart-Platform.nl worden aangeboden alsmede op alle overige rechtsbetrekkingen tussen Partijen in dit verband.

Indien tussen Partijen op een later moment een andere Overeenkomst tot stand komt, dan blijven deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen.

Indien een bepaling uit de Algemene Voorwaarden nietig is, vernietigd wordt of op andere gronden daarop door Partijen geen beroep kan worden gedaan, heeft Uitvaart-Platform.nl het recht deze bepaling te vervangen door een wel geldige en afdwingbare bepaling, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk in acht wordt genomen. De overige bepalingen blijven in dat geval onverkort van kracht. Uitvaart-Platform.nl heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.

3 TOTSTANDKOMING, DUUR EN OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST

Er komt een Overeenkomst tussen u en Uitvaart-Platform.nl tot stand op het moment dat Uitvaart-Platform.nl uw registratie op de Website door middel van een schriftelijke (waaronder ook te verstaan een elektronische) bevestiging heeft geaccepteerd, dan wel, afhankelijk van wat eerder is, doordat Uitvaart-Platform.nl uitvoering geeft aan de Overeenkomst.

Alle gratis Diensten duren voort totdat de Overeenkomst door u of door Uitvaart-Platform.nl is opgezegd.

Alle betaalde Diensten, tijdelijke acties en promoties van Uitvaart-Platform.nl, ongeacht in welke vorm, hebben een beperkte looptijd van 12 maanden, tenzij in de aanbieding wordt vermeld dat deze vrijblijvend is. De Overeenkomst wordt daarna steeds stilzwijgend verlengd voor de duur van

12 maanden. Opzegging van een gratis Dienst kan te allen tijde en per direct, opzegging van een betaalde Dienst kan met een opzegtermijn van één maand.

Indien u de Overeenkomst wilt opzeggen kan dat door te mailen naar [email protected].

Uitvaart-Platform.nl heeft het recht om de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde. Overdracht van de Overeenkomst of één of meer van uw verplichtingen is slechts mogelijk na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Uitvaart-Platform.nl.

Uitvaart-Platform.nl heeft het recht om zonder opgave van reden of voorafgaande mededeling (de verlenging van) een Dienst te weigeren en/of een Register  te verwijderen of aan te passen, zonder op enige wijze daarvoor schadeplichtig te zijn. Onder meer is Uitvaart-Platform.nl daartoe gerechtigd indien een Register met betrekking tot dezelfde overledene reeds (door een ander) op de Website is geplaatst.

Uitvaart-Platform.nl mag de Website (tijdelijk) buiten gebruik stellen, vernieuwen of gebruiksfuncties beperken indien zij dit noodzakelijk of wenselijk acht.

U heeft na het einde van de Overeenkomst geen toegang meer tot uw Account en u kunt geen aanspraak maken op behoud van een Register op de Website.

4 DE DIENST

De Dienst van Uitvaart-Platform.nl bestaat uit het aanbieden van een platform waarop Registers ten behoeve van de voorbereiding en organisatie van uw eigen uitvaart of van een derde.

Aan de Overeenkomst wordt (onder andere) uitvoering gegeven door u toegang te verschaffen tot de Dashboard van de Website. Binnen de Dashboard kunt u betaalde Diensten aanschaffen, informatie en documenten plaatsen en de inhoud daarvan zelf wijzigen en/of de gekozen Dienst wijzigen zonder tussenkomst van Uitvaart-Platform.nl.

Alleen u heeft toegang en inzage in de informatie die u binnen de Dashboard aan informatie opslaat. Uitvaart-Platform.nl, noch een Vertrouwenspersoon, noch een andere derde zal toegang hebben tot of inzage hebben in de informatie die u heeft opgeslagen in uw persoonlijke Dashboard zonder uw voorafgaande schriftelijke toestemming en medewerking.

Uitvaart-Platform.nl heeft de inhoud van de Website met de grootst mogelijk zorg samengesteld. De Registers, en eventuele bijlagen zoals foto’s en dergelijke zijn echter afkomstig van u en van derden. U bent zelf verantwoordelijk en garandeert aan Uitvaart-Platform.nl de juistheid, rechtmatigheid en volledigheid van deze informatie.

Uitvaart-Platform.nl is niet gehouden om de inhoud van de Registers of andere door u op de Website geplaatste informatie van u op juistheid te controleren. Uitvaart-Platform.nl draagt voor geplaatste informatie geen verantwoordelijkheid en biedt geen enkele garantie ten aanzien van de juistheid of rechtmatigheid daarvan.

Indien en voor zover voor een goede uitvoering van de Overeenkomst is vereist, heeft Uitvaart-Platform.nl het recht om bepaalde Diensten te laten verrichten door Leveranciers en/of andere derden.

Indien Uitvaart-Platform.nl bij het verrichten van werkzaamheden en/of Diensten, Leveranciers en/of andere derden inschakelt, zullen met betrekking tot die werkzaamheden en diensten de voorwaarden van die derden van toepassing zijn met terzijdestelling van het bepaalde in deze

Algemene Voorwaarden. Op uw verzoek zullen de algemene voorwaarden van die derden u worden toegezonden. Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen u en Uitvaart-Platform.nl om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in deze voorwaarden onverkort.

5 PRIJS, DONATIE AAN GOED DOEL EN BETALING

A. PRIJZEN

De door Uitvaart-Platform.nl gehanteerde prijzen zijn in euro´s en inclusief btw, tenzij anders door Uitvaart-Platform.nl aangegeven of schriftelijk overeengekomen. Eventuele koerswijzigingen worden doorberekend.

Uitvaart-Platvorm.nl biedt op de Website diverse gratis Diensten aan, waaronder het aanmaken en het gebruiken van een account op de Website, het Register en het schrijven en publiceren van reviews. Uitvaart-Platform.nl biedt ook betaalde Diensten aan.

Uitvaart-Platform.nl is gerechtigd de prijzen te wijzigen, ook voor lopende Overeenkomsten. Uitvaart-Platform.nl maakt een wijziging van de overeengekomen prijs schriftelijk aan u bekend. Indien een overeengekomen prijs wordt verhoogt, bent u bevoegd de Overeenkomst binnen 8 dagen na de datum waarop Uitvaart-Platform.nl dit schriftelijk aan u heeft medegedeeld schriftelijk en derhalve zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden. In dat geval heeft Uitvaart-Platform.nl geen recht op schadevergoeding.

C. BETALING

De betaling moet bij vooruitbetaling, volledig en uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum op de rekening van Uitvaart-Platform.nl te zijn bijgeschreven.

Betaling geschiedt door overschrijving van het factuurbedrag op de bankrekening van UitvaartPlatform.nl, door iDeal of op een andere wijze zoals vermeld op de factuur.

Indien u niet tijdig aan uw betalingsverplichtingen voldoet, verkeert u door dat enkele feit in verzuim, zonder dat daarvoor een aanmaning of ingebrekestelling is vereist.

Indien en voor zover Uitvaart-Platform.nl ervoor kiest om u in gebreke te stellen, heeft UitvaartPlatform.nl het recht om per herinnering administratiekosten in rekening te brengen.

Uitvaart-Platform.nl heeft daarnaast tevens het recht om zonder verdere aankondiging of ingebrekestelling, over de periode waarin u in verzuim bent een rente van 3 % per maand over het opeisbare bedrag in rekening te brengen, tenzij de toepasselijke wettelijke rente hoger is, in welk geval die rente geldt, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die Uitvaart-Platform.nl maakt als gevolg van niet nakoming van de betalingsverplichtingen of andere verplichtingen op grond van de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden, komen voor uw rekening.

Alle betalingen worden allereerst in mindering gebracht op door de aan Uitvaart-Platform.nl verschuldigde rente en kosten. Indien en voor zover niet tijdig de volledige betaling is ontvangen heeft Uitvaart-Platform.nl het recht om de uitvoering van de Overeenkomst en/of te ontbinden. Daarnaast is Uitvaart-Platform.nl in dat geval gerechtigd om toekomstige Diensten te weigeren.

De vordering van Uitvaart-Platform.nl tot betaling is onmiddellijk opeisbaar zodra: een betalingstermijn is overschreden, u in staat van faillissement bent komen te verkeren, daartoe een verzoek wordt ingediend of u wordt toegelaten tot de gerechtelijke schuldsanering, onder curatele wordt gesteld of zodra u overlijdt.

Indien de betaling ten behoeve van een Dienst door derden wordt gedaan, blijft u aansprakelijk voor een tijdige betaling zoals bepaald in dit artikel 5.

Er vindt geen restitutie plaats van betaalde Diensten.

6 ALGEMENE VERPLICHTINGEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

De Registers zijn bestemd voor de registratie van uw eigen gegevens of voor de registratie van Registers. Het is dan ook niet toegestaan een register op te richten voor (huis)dieren, levende (ex)vriend(in)en klasgenoten of collega’s, of voor rechtspersonen e.d.

U moet altijd het e-mailadres van de te registreren persoon en een gebruikersnaam vermelden.

U garandeert dat alle benodigde informatie, documenten en (persoons)gegevens, waaronder mede doch niet beperkt tot, naam, adresgegevens en e-mail adresgegevens die u aan UitvaartPlatform.nl verstrekt volledig, actueel en juist zijn en deze gegevens correct worden opgeslagen op de Website.

Aanvragen die niet voldoen aan het onder 6.1, 6.2 en 6.3 genoemde vereisten kunnen worden geweigerd.

Tekortkomingen van het Uitvaartplatform die het gevolg zijn van onjuiste of onvolledige informatie die van u afkomstig is, kunnen Uitvaart-Platform.nl niet worden toegerekend.

U bent zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van de door u op de Website geplaatste informatie, waaronder de Registers. U garandeert dat:

• U in een Register geen onjuiste, kwetsende, respectloze en/of ongepaste informatie verstrekt over de overledene voor wie een register is gepubliceerd en/of over andere betrokkenen;

• De inhoud van de geplaatste informatie niet in strijd is met de in Nederland geldende wetgeving en regelgeving, geen inbreuk maakt op aan een derde toekomende (Intellectuele Eigendoms-) rechten dan wel op en andere wijze niet onrechtmatig is;

• U met deze informatie andere klanten of derden niet lastigvalt;

• U de belangen en de goede naam van Uitvaart-Platform.nl en de website in het bijzonder niet zal schaden;

• U geen grove of beledigende taal zal gebruiken dan wel racistische, provocerende, politiek getinte gegevens zal plaatsen.

Als verantwoordelijke voor het Register dient u via het Dashboard zorg te dragen voor de naleving van de verplichtingen van deze Algemene Voorwaarden.

U vrijwaart Uitvaart-Platform.nl voor alle aanspraken van derden inzake schade of anderszins op enigerlei wijze ontstaan door het niet nakomen van voorgaande garantieverplichting

7 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

U verleend Uitvaart-Platform.nl de gebruiksrechten ten aanzien van Intellectuele

Eigendomsrechten met betrekking tot het Register en geeft Uitvaart-Platform.nl ook toestemming om de gebruiksrechten aan derden over te dragen voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de op de Website aangeboden Diensten of anderszins in verband met het aanbieden van de Diensten en/of de herdenking van overledenen en/of voor marketing doeleinden van Uitvaart-Platform. Uitvaart-Platform.nl zal in geen geval informatie,

Registers aan derden verkopen of anderszins voor commerciële doeleinden aanwenden tenzij u daar voorafgaande toestemming voor hebt gegeven.

De Intellectuele Eigendomsrechten van Uitvaart-Platform.nl, al dan niet met betrekking tot de Website, de Registers waaronder mede begrepen teksten, afbeeldingen, vormgeving, logo’s, huisstijl kenmerken, foto’s en overige materialen berusten bij Uitvaart-Platform.nl en/of haar licentiegevers. Het is niet toegestaan de Website of enige inhoud daarvan zonder voorafgaande toestemming van Uitvaart-Platform.nl te reproduceren, verspreiden, wijzigen of op welke wijze dan ook in een ander document of ander materiaal te verwerken, behalve indien noodzakelijk voor de uitvoering van een Dienst. Eventuele kopieën die u van een (gedeelte) van de Website maakt of gebruikt dienen alle vermeldingen te behouden die oorspronkelijk te zien zijn en dient te verwijzen naar het Uitvaart-Platform.

U dient Uitvaart-Platform.nl zo spoedig mogelijk te informeren indien blijkt dat een derde inbreuk maakt op een Intellectueel Eigendomsrecht van Uitvaart-Platform.nl.

Uitvaart-Platform.nl staat niet in voor het (juiste) gebruik van Intellectuele Eigendomsrechten op de Website door u. Indien derden van mening zijn dat er op de Website inbreuk wordt gemaakt op de aan hen toekomende (Intellectuele Eigendoms)rechten, kunnen zij een e-mail sturen aan [email protected], met een omschrijving van de inbreuk makende gegevens, een nadere onderbouwing en bewijsstukken. Indien naar de mening van Uitvaart-Platform.nl vast staat dat er sprake is van inbreuk, zal zij overgaan tot het nemen van passende maatregelen, waaronder het verwijderen van de betreffende gegevens. Uitvaart-Platform.nl is in geen geval jegens u en/of derden aansprakelijk en is niet verplicht tot enige vorm van schadeloosstelling over te gaan.

8 AANSPRAKELIJKHEID

Uitvaart-Platform.nl spant zich in om zoveel mogelijk (als redelijkerwijs van Uitvaart-Platform.nl verwacht kan worden) beveiligingsmaatregelen op de Website te treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. U bent en blijft echter zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van al uw vertrouwelijke informatie, waaronder de toegangscodes van uw account op de Website.

Uitvaart-Platform.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Uitvaart-Platform.nl.

De aansprakelijkheidsregeling zoals vermeld in de vorige leden geldt mede ten aanzien van derden die Uitvaart-Platform.nl voor de uitvoering van de Overeenkomst inschakelt, alsmede ten aanzien van personen voor wie Uitvaart-Platform.nl of een dergelijke derde aansprakelijk is.

9 SLOTBEPALINGEN

De Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst en daaruit voortvloeiende verbintenissen tussen Partijen en/of derden worden beheerst door Nederlands recht.

Geschillen tussen u en Uitvaart-Platform.nl die voortvloeien uit of betrekking hebben op de Overeenkomst worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam, voor zover u niet binnen één maand nadat Uitvaart-Platform.nl zich op deze bepaling heeft beroepen, heeft aangegeven dat zij het geschil aan de volgens de wet bevoegd verklaarde rechter wenst voor te leggen.

Uitvaart-Platform.nl, De Lutte, Maart 2024