Voorwaarden adverteerders

Voorwaarden voor Adverteerders op Uitvaart-Platform.nl

Algemene advertentievoorwaarden van Uitvaart-Platform.nl, gevestigd te De Lutte ingeschreven bij de KvK onder het nummer 77982738.

Deze algemene advertentievoorwaarden (‘Algemene Voorwaarden’) zijn van toepassing voor alle zakelijke dienstverlening van Uitvaart-Platform.nl tussen Uitvaart-Platform.nl en rechtspersonen en/of natuurlijke personen die op de website van Uitvaart-Platform.nl (wensen te) adverteren. Op alle andere diensten die Uitvaart-Platform.nl aanbiedt zijn de algemene voorwaarden van Uitvaart-Platform.nl van toepassing.


DEFINITIES

De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen woorden welke telkens worden geschreven met een hoofdletter, hebben, zowel in meervoud als in enkelvoud, de betekenis als beschreven in dit artikel.

Adverteerder: degene (natuurlijke of rechtspersoon handelend in uitoefening van beroep of bedrijf) welke wenst te adverteren op en via de Website van Uitvaart-Platform.nl en/of in wiens opdracht Advertentie-materiaal op de Website wordt geplaats en/of per e-mail wordt verzonden, waaronder mede te verstaan een Leverancier;

Advertentie-materiaal: de voor de Advertentie mogelijkheid benodigde materialen zoals, maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, links, foto’s, logo’s video’s en geluidsfragmenten, maar ook producten en diensten ten behoeve van promotie en actie;

Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden voor Adverteerders;


Bedrijfspresentatie: een advertentie mogelijkheid op de Website die Adverteerder al dan niet tegen betaling kan uitbreiden, ter strekking van de promotie van zijn of haar dienstverlening;

Bedrijvengids: een plaatsgebonden Dienst, onderverdeeld in (het plaatsen van) Brandend Content en/of het (laten) verzenden van nieuwsbrieven;

Branded Content: een vorm van Advertentie-materiaal waarmee de Adverteerder op een gedeelte van de Website de mogelijkheid krijgt om, onder andere in de vorm van een online publicatie op de Website, zijn onderneming, dienst en/of andere content uit te lichten;

Topbanners: een vorm van Advertentie-materiaal waarmee de Adverteerder op een gedeelte van de Website de mogelijkheid krijgt om, onder andere in de vorm van een online publicatie op de Website, zijn onderneming, dienst en/of andere content uit te lichten;

Dashboard: de online omgeving welke door Uitvaart-Platform.nl aan Adverteerder ter beschikking wordt gesteld met als doel de Dienst te beheren, te configureren en (andere) Diensten aan te vragen.

Dienst: de door Uitvaart-Platform.nl aangeboden dienst onder de Overeenkomst onder meer maar, niet uitsluitend bestaande uit, het plaatsen van Advertentie-materiaal van Adverteerder op de Website alsmede het uitvoeren van andere marketing gerelateerde werkzaamheden die UitvaartPlatform.nl kan verrichten voor Adverteerder;

Ervaring: de mening van bezoekers en gebruikers van de Website over de op de Website staande bedrijven uitgedrukt in tekst en/of cijfers; Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, modelrecht, portretrecht, handelsnaamrecht, databankrecht, softwarelicenties, overige licenties en aanverwante (software)code;

Leverancier: een derde (professionele) partij die zich in uit oefening van zijn bedrijf diensten levert en/of zaken ter beschikking stelt, een en ander in de ruimste zin van het woord, zoals onder andere voor zaalhuur, vervoer, decoratie, licht, geluid, catering en beveiliging;

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Uitvaart-Platform.nl en Adverteerder krachtens welke Uitvaart-Platform.nl de Dienst zal uitvoeren;

Partij: Uitvaart-Platform.nl en Adverteerder, ieder afzonderlijk;

Partijen: Uitvaart-Platform.nl en Adverteerder gezamenlijk;

Uitvaart-Platform.nl: Uitvaart-Platform.nl, gevestigd te De Lutte aan de Tjaskermolen 44a, De Lutte, en ingeschreven bij de KvK onder het nummer 77982738; en

Website: de website van Uitvaart-Platform.nl (www.uitvaart-platform.nl) met inbegrip van de Dashboard waarin Adverteerder de Diensten kunt aankopen en worden aangeboden.


TOEPASSELIJKHEID

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Diensten die door UitvaartPlatform.nl worden aangeboden alsmede op alle overige rechtsbetrekkingen tussen Partijen in dit verband.Indien tussen Partijen op een later moment een andere Overeenkomst tot stand komt, dan blijven deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen.

Indien een bepaling uit de Algemene Voorwaarden nietig is, vernietigd wordt of op andere gronden daarop door Partijen geen beroep kan worden gedaan, heeft UitvaartPlatform.nl het recht deze bepaling te vervangen door een wel geldige en afdwingbare bepaling, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk in acht wordt genomen. De overige bepalingen blijven in dat geval onverkort van kracht.

Uitvaart-Platform.nl heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.

Eventuele door Adverteerder aangedragen voorwaarden of uitzonderingen maken geen deel uit van de Overeenkomst. Uitvaart-Platform.nl wijst dergelijke voorwaarden, tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen, bij voorbaat uitdrukkelijk van de hand.


TOTSTANDKOMING EN DUUR VAN DE OVEREENKOMST

Er komt een Overeenkomst tussen de Adverteerder en Uitvaart-Platform.nl tot stand op het moment dat de Adverteerder de offerte van Uitvaart-Platform.nl door middel van een schriftelijke (waaronder ook te verstaan een elektronische) bevestiging heeft geaccepteerd en/of Uitvaart-Platform.nl de registratie van de Adverteerder op de Website door middel van een schriftelijke (waaronder ook te verstaan een elektronische) bevestiging heeft geaccepteerd, dan wel, afhankelijk van wat eerder is, doordat UitvaartPlatform.nl uitvoering geeft aan de Overeenkomst. Een offerte is vrijblijvend en geldig tot 14 dagen na verzending door Uitvaart-Platform.nl, tenzij anders is aangegeven in de offerte.

De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van 12 maanden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Uitvaart-Platform.nl heeft het recht om de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde. Overdracht van de Overeenkomst of één of meer van de verplichtingen van de Adverteerder is slechts mogelijk na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Uitvaart-Platform.nl. Uitvaart-Platform.nl heeft het recht om zonder opgaaf van reden of voorafgaande  mededeling de registratie van Adverteerder en/of (de verlenging van) een Dienst te weigeren.

Uitvaart-Platform.nl mag de Website (tijdelijk) buiten gebruik stellen, vernieuwen of gebruiksfuncties beperken indien zij dit noodzakelijk ter waarborging van de Dienst of om andere redenen die Uitvaart-Platform.nl in het belang van de gebruikers van de Website acht, zonder daar toe schadeplichtig te zijn.

Uitvaart-Platform.nl zal zich na tot de totstandkoming van de Overeenkomst inspannen de overeengekomen Dienst te leveren aan Adverteerder. Uitvaart-Platform.nl geeft geen garanties over de met de Dienst te behalen resultaten.


WIJZIGINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN EN OVEREENKOMST

Uitvaart-Platform.nl behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking. Uitvaart-Platform.nl zal

Adverteerder schriftelijk op de hoogte stellen van een voorgenomen wijziging van de Algemene Voorwaarden. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

Indien Adverteerder een wijziging in deze Voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe Voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst beëindigen tegen deze datum. De opzegging dient door Uitvaart-Platform.nl een dag voor de ingangsdatum van de wijziging uiterlijk ontvangen te zijn.

Wijzigingen aan de Overeenkomst die niet vallen onder een wijziging van de Algemene

Voorwaarden kunnen alleen na schriftelijke instemming van beide Partijen worden doorgevoerd.


DASHBOARD EN DIENST

A. AANBOD 

Het aanbod van Diensten valt te onderscheiden in een:

• gratis Dienst: waaronder te verstaan het op de Website (laten) vermelden van de Adverteerder met naam en verwijzing naar een eenvoudige Bedrijfspresentatie; en

• betaalde Dienst: waaronder te verstaan het publiceren van een uitgebreide Bedrijfspresentatie en/of een Bedrijvengids.

De Adverteerder heeft met betrekking tot de Bedrijvengids de mogelijkheid om door middel van een online vermelding van de Adverteerder te tonen op regionaal, provinciaal en/of landelijk niveau. De Bedrijvengids omvat naar keuze:

• het publiceren van Branded Content voor 12 maanden: inhoudende het op de Website (laten) publiceren van meerdere foto’s en een door de redactie van UitvaartPlatform.nl geschreven artikel, met inbegrip van een nieuwsbriefvermelding in de week van publicatie;

• een eenmalige nieuwsbrief vermelding: inhoudende het (laten) plaatsen van een foto in de nieuwsbrief van Uitvaart-Platform.nl met een door de redactie van UitvaartPlatform.nl geschreven tekst van maximaal 3 regels en een link naar het profiel van de Adverteerder op de Website; en/of

• het periodiek plaatsen van een banner: inhoudende Advertentie-materiaal in de vorm van een banner die voor de duur van één maand, 6 maanden of voor 12 maanden kan worden vertoond op de Website.

B. DASHBOARD EN GEBRUIK

Adverteerder krijgt na registratie op de Website toegang tot de Dashboard waarin Adverteerder zijn actuele bedrijfsgegevens – die worden getoond op de Website - kan aanpassen, de Diensten die hij afneemt kan beheren en eventueel aanvullende Diensten kan afnemen.

Adverteerder is en blijft volledig verantwoordelijk voor alle rechtshandelingen die binnen de Dashboard van Adverteerder en/of in naam van Adverteerder worden verricht.

Adverteerder dient Uitvaart-Platform.nl op de hoogte te stellen wanneer Adverteerder een vermoeden heeft dat het wachtwoord in handen van onbevoegden is gekomen.

Uitvaart-Platform.nl heeft het recht doeltreffende maatregelen te nemen in dergelijke gevallen.

Indien enige voor Uitvaart-Platform.nl relevante gegevens betreffende Adverteerder veranderen, zal Adverteerder Uitvaart-Platform.nl hier onverwijld over informeren via de door Uitvaart-Platform.nl aangewezen kanalen.

Uitvaart-Platform.nl is gerechtigd naam en logo van Adverteerder te gebruiken in promotionele activiteiten en communicatie van Uitvaart-Platform.nl.

Adverteerder is, zonder schriftelijke toestemming van Uitvaart-Platform.nl, niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde die de bedrijfsactiviteiten, waaronder deze Overeenkomst valt, van haar overneemt.

Uitvaart-Platform.nl heeft het recht om de Dienst en haar Website of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan, en of onderhoud, aanpassing of verbetering van de bijbehorende programmatuur of andere faciliteiten. Uitvaart-Platform.nl zal een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om laten plaatsvinden en

Adverteerder indien mogelijk tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Uitvaart-Platform.nl is nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.

PRIJZEN EN BETALINGSVOORWAARDEN

De door Uitvaart-Platform.nl gehanteerde prijzen zijn in euro´s en exclusief btw, tenzij anders door Uitvaart-Platform.nl aangegeven of schriftelijk overeengekomen. Eventuele koerswijzigingen worden doorberekend.

Het gehele factuurbedrag dient volledig vooruit betaald te worden. Tenzij anders is overeengekomen, betaalt Adverteerder Uitvaart-Platform.nl binnen 14 dagen na factuurdatum.

Bij een niet-tijdige of onvolledige betaling verkeert Adverteerder in verzuim, zonder dat daarvoor een aanmaning of ingebrekestelling is vereist.

Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die Uitvaart-Platform.nl maakt als gevolg van niet nakoming van de betalingsverplichtingen of andere verplichtingen op grond van de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden, komen voor rekening van de Adverteerder.

Adverteerder, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen handelsrente, gehouden tot een volledige vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, alsmede administratiekosten van 15% over het opeisbare bedrag, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend, met een minimum van € 40,-.

De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Adverteerder in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Adverteerder wordt gelegd, Adverteerder overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden. In bovenstaande gevallen heeft Uitvaart-Platform.nl voorts het recht uitvoering van de Overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie op te schorten totdat volledige betaling is ontvangen en/of de Overeenkomst te ontbinden, zonder recht op vergoeding van schade voor Adverteerder die hierdoor mocht ontstaan. Daarnaast is Uitvaart-Platform.nl in dat geval gerechtigd om toekomstige Diensten te weigeren.

Alle betalingen worden allereerst in mindering gebracht op door de aan UitvaartPlatform.nl verschuldigde rente en kosten. De vordering van Uitvaart-Platform.nl tot betaling is onmiddellijk opeisbaar zodra: een betalingstermijn is overschreden, de Adverteerder in staat van surseance van betaling of faillissement bent komen te verkeren, dan wel wanneer daartoe een verzoek wordt ingediend of de Adverteerder op een andere wijze een belangrijke mate van zeggenschap over haar onderneming verliest.

Er vindt geen restitutie plaats van betaalde Diensten. DUUR, OPSCHORTING EN BEËINDIGING Indien de Dienst strekt tot het periodiek verrichten van Diensten gedurende een zekere periode, zoals een uitgebreide Bedrijfspresentatie, Bedrijvengids, het plaatsen van een banner en/of andere Diensten, wordt de Overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor een minimumtermijn van 12 maanden tenzij anders is overeengekomen.

De Overeenkomst wordt bij het uitblijven van een tijdige schriftelijke opzegging, binnen een opzegtermijn van één maand, steeds stilzwijgend verlengd. Slechts indien en voor zover de Overeenkomst betrekking heeft op de Bedrijfspresentatie wordt de Overeenkomst stilzwijgend verlengd voor de duur van 12 maanden, voor alle andere

Diensten geldt dat de Overeenkomst steeds wordt verlengd met één maand. UitvaartPlatform.nl streeft ernaar iedere opzegging binnen een week te bevestigen. Een opzegging is pas definitief nadat Uitvaart-Platform.nl de opzegging schriftelijk heeft bevestigd.

Adverteerder kan de Overeenkomst opzeggen door te mailen naar [email protected]. Uitvaart-Platform.nl zal na beëindiging van de Overeenkomst (om welke reden dan ook) niet overgaan tot restitutie van eventuele reeds betaalde bedragen.

Uitvaart-Platform.nl is na beëindiging van de Overeenkomst niet gehouden de door Adverteerder opgemaakte Bedrijfspresentatie te verwijderen. Het blijft UitvaartPlatform.nl toegestaan deze materialen te (her)gebruiken op de Website. Uitvaart-Platform.nl is gerechtigd om haar verplichtingen jegens Adverteerder op te schorten als het vermoeden bestaat dat Adverteerder in strijd handelt met de Overeenkomst, op welke wijze dan ook, zonder dat Uitvaart-Platform.nl tot enige
schadevergoeding is gehouden.

Artikel 10, 13 t/m 16 zullen na beëindiging van de Overeenkomst blijven bestaan en Uitvaart-Platform.nl behoudt de rechten zoals verkregen via deze artikelen.


ADVERTENTIE-MATERIAAL

Adverteerder dient het Advertentie-materiaal aan te leveren binnen 2 weken na betaling of een andere termijn indien in de offerte anders is overeengekomen.

Adverteerder dient het Advertentie-materiaal aan te leveren of te uploaden conform de door Uitvaart-Platform.nl gespecificeerde technische voorschriften en eventuele andere specificaties. Het is Adverteerder niet toegestaan haat zaaiende, discriminerende, pornografische, beledigende, rechten van derden schendende of anderszins onrechtmatige content als Advertentie-materiaal aan te bieden of anderszins te delen op een wijze die met UitvaartPlatfom.nl geassocieerd kan worden.

Indien Adverteerder het Advertentie-materiaal niet aanlevert of uploadt conform de (technische en inhoudelijke) voorschriften van Uitvaart-Platform.nl en eventuele andere specificaties zal de Dienst is Uitvaart-Platform.nl niet gehouden om het Advertentiemateriaal te plaatsen en is Uitvaart-Platform.nl is in niet gehouden de einddatum van de Dienst en/of de Overeenkomst aan te passen.

Indien na verloop van de in 8.1 genoemde termijn nog geen Advertentie-materiaal is aangeleverd en/of dit materiaal niet voldoet aan de voorgeschreven voorschriften is Uitvaart-Platform.nl gerechtigd om (zo lang een correcte nakoming uit blijft) ander materiaal te plaatsen. Dit levert voor de Adverteerder geen grond voor ontbinding op en Uitvaart-Platform.nl is dan niet gehouden om de vooruitbetaling (geheel of gedeeltelijk)

terug te storten. Uitvaart-Platform.nl zal zich inspannen om het Advertentie-materiaal zo spoedig mogelijk op de Website te plaatsen. Uitvaart-Platform.nl is in geen geval aansprakelijk voor het niet tijdig of verkeerd plaatsen van het Advertentie-materiaal.

Het is Uitvaart-Platform.nl te allen tijde toegestaan de wijze waarop het Advertentiemateriaal alsmede hoe het wordt weergegeven aan te passen. Dat geldt ook voor de positie van het Advertentie-materiaal op de Website. Uitvaart-Platform.nl behoudt zich het recht voor verzoeken van Adverteerder tot het wijzigen van het Advertentie-materiaal na plaatsing te weigeren. Adverteerder geeft Uitvaart-Platform.nl het recht het door Adverteerder aangeleverde
Advertentie-materiaal te gebruiken voor andere doeleinden waaronder, maar niet beperkt tot, gebruiken ten behoeve van promotie van of in/op haar eigen Website. UitvaartPlatform.nl heeft het recht om (ook) na beëindiging van een Overeenkomst, naar eigen behoefte naar de bedrijfsna(a)m(en) of op andere wijze naar de (onderneming van) Adverteerder op de Website te verwijzen.


INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Adverteerder verleend Uitvaart-Platform.nl de gebruiksrechten ten aanzien van Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot het Advertentie-materiaal en geeft Uitvaart-Platform.nl ook toestemming om de gebruiksrechten aan derden over te dragen voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de op de Website aangeboden Diensten of anderszins in verband met het aanbieden van de Diensten en/of voor marketing doeleinden van Uitvaart-Platform. Uitvaart-Platform.nl zal geen Advertentiemateriaal aan derden verkopen of zonder bronvermelding voor commerciële doeleinden aanwenden tenzij Adverteerder daar voorafgaande toestemming voor heeft gegeven. De Intellectuele Eigendomsrechten van Uitvaart-Platform.nl, al dan niet met betrekking tot de Website, waaronder mede begrepen teksten, afbeeldingen, vormgeving, logo’s, huisstijl kenmerken, foto’s en overige materialen berusten bij Uitvaart-Platform.nl en/of haar licentiegevers. Het is niet toegestaan de Website of enige inhoud daarvan zonder voorafgaande toestemming van Uitvaart-Platform.nl te reproduceren, verspreiden, wijzigen of op welke wijze dan ook in een ander document of ander materiaal te verwerken, behalve indien noodzakelijk voor de uitvoering van een Dienst. Eventuele kopieën die Adverteerder van een (gedeelte) van de Website maakt of gebruikt dienen alle vermeldingen te behouden die oorspronkelijk te zien zijn en dient te verwijzen naar het Uitvaart-Platform.

Adverteerder dient Uitvaart-Platform.nl zo spoedig mogelijk te informeren indien blijkt dat een derde inbreuk maakt op een Intellectueel Eigendomsrecht van Uitvaart-Platform.nl. Uitvaart-Platform.nl staat niet in voor het (juiste) gebruik van Intellectuele Eigendomsrechten op de Website door Adverteerder. Indien derden van mening zijn dat er op de Website inbreuk wordt gemaakt op de aan hen toekomende (Intellectuele Eigendoms)rechten, kunnen zij een e-mail sturen aan [email protected], met een omschrijving van de inbreuk makende gegevens, een nadere onderbouwing en bewijsstukken. Indien naar de mening van Uitvaart-Platform.nl vast staat dat er sprake is van inbreuk, zal zij overgaan tot het nemen van passende maatregelen, waaronder het verwijderen van de betreffende gegevens. Uitvaart-Platform.nl is in geen geval jegens Adverteerder en/of derden aansprakelijk en is niet verplicht tot enige vorm van schadeloosstelling over te gaan.


VERBODSBEPALINGEN

Advertentie-materiaal mag niet in strijd zijn met de Nederlandse wetgeving of de Nederlandse Reclame Code. In het bijzonder mag het Advertentie-materiaal, indien niet anders is overeengekomen: niet erotisch, pornografisch, aanstootgevend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend zijn; niet adverteren voor aan vergunningen onderhevige diensten zoals kansspelen of financiële dienstverlening, tenzij Adverteerder kan aantonen over de benodigde vergunningen te beschikken dan wel onder een wettelijke uitzondering dienaangaande te vallen; geen inbreuk maken op auteursrechten, naburige rechten of portretrechten van derden; geen watermerken bevatten; en naar het oordeel van Uitvaart-Platform.nl niet te schreeuwerig, opvallend of wegens andere - niet in deze Overeenkomst voorziene - redenen niet geschikt voor de Website zijn.

Aangeleverd Advertentie-materiaal dient vrij te zijn van fouten en virussen. Adverteerder verklaart alle van toepassing zijnde vergoedingen aan derden (bijvoorbeeld de vergoeding die dient te worden voldaan aan Buma/Stemra in het geval er gebruik wordt gemaakt van muziek bij video-advertising) te hebben voldaan en vrijwaart UitvaartPlatform.nl voor claims van derden wegens het niet voldoen van de betaling.

Uitvaart-Platform.nl heeft het recht de Overeenkomst onverwijld te beëindigen en/of de Dashboard van en /of Advertentie-materiaal van Adverteerder (gedeeltelijk) ontoegankelijk te maken indien Adverteerder zijn verplichtingen uit de Overeenkomst jegens Uitvaart-Platform.nl en eventuele derden niet nakomt.

Bij iedere schending van het in dit artikel bepaalde door Adverteerder is Adverteerder een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van 500 euro per gebeurtenis verschuldigd, onverminderd het recht van Uitvaart-Platform.nl om alle door de schending veroorzaakte schade vergoed te krijgen.


ERVARINGEN

Adverteerder heeft het recht een verzoek bij Uitvaart-Platform.nl in te dienen om een Ervaring te verwijderen van de Website. De Adverteerder dient in zijn verzoek te onderbouwen dat een Ervaring onmiskenbaar en onrechtmatig is. Het staat UitvaartPlatform.nl vrij om het verzoek te honoreren of af te wijzen zonder opgave van redenen.

Eventuele de schade, in welke vorm dan ook, die Adverteerder lijdt of kan lijden door de Ervaringen en de inhoud daarvan kan niet aan Uitvaart-Platform.nl worden toegerekend.

Het is Adverteerder, zijn medewerkers en aan Adverteerder gelieerde niet toegestaan Ervaringen op de Website te plaatsen. Het is Uitvaart-Platform.nl toegestaan alle maatregelen te treffen die zij nodig acht om dergelijk misbruik tegen te gaan en op te sporen. Indien Uitvaart-Platform.nl op de hoogte komt van dergelijk misbruik kan zij alle benodigde maatregelen nemen om het misbruik te staken.

Adverteerders hebben de mogelijkheid, om na contact met Uitvaart-Platform.nl te kunnen reageren op een Ervaring. Hier kunnen nadere voorwaarden aan verbonden worden.


MAILINGEN

Voor zover het verzenden van mailingen onderdeel zijn van de Overeenkomst, zal de Adverteerder de inhoud binnen de overeengekomen termijn aanleveren bij Uitvaart-Platform.nl. De inhoud van het verstuurde bericht is geheel de verantwoordelijkheid van Adverteerder.

Indien Adverteerder klachten van ontvangers ontvangt met betrekking tot het door Uitvaart-Platform.nl verzonden bericht dient zij Uitvaart-Platform.nl terstond van deze klachten op de hoogte te stellen. Uitvaart-Platform.nl is gerechtigd uitvoering van de verzending op te schorten indien de inhoud van de mailing niet op tijd is aangeleverd en/of zij tijdens de uitvoering klachten ontvangt van ontvangers met de strekking dat deze berichten zonder toestemming verzonden zouden zijn.


OVERMACHT

In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen in de internetof telecommunicatie-infrastructuur, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Uitvaart-Platform.nl door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt
gesteld waardoor nakoming van deze Overeenkomst redelijkerwijs niet van UitvaartPlatform.nl kan worden gevergd, zal de uitvoering van deze Overeenkomst door UitvaartPlatform.nl worden opgeschort, dan wel deze Overeenkomst voor de toekomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding. Uitvaart-Platform.nl zal zich inspannen Adverteerder over de verwachte duur van de overmacht te informeren.

Overmacht ontslaat Adverteerder niet van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst. In het geval dat de uitvoering van de Overeenkomst wegens overmacht wordt opgeschort kan Uitvaart-Platform.nl, indien zij dit redelijk acht, de aanvangs-/einddatum van de Overeenkomst of van de Dienst verschuiven. Een en ander is afhankelijk van de duur van de overmacht situatie.


AANSPRAKELIJKHEID

Uitvaart-Platform.nl en haar hulppersonen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe schade noch voor indirecte schade die Adverteerder of anderen lijden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens, niet beschikbaar zijn van de Website en immateriële schade, met uitzodering van schade die is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid door Uitvaart-Platform.nl.

Adverteerder vrijwaart Uitvaart-Platform.nl voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met deze Overeenkomst. Hieronder vallen ook eventuele aanspraken van toezichthouders, handhavende instanties en (bestuurlijke) boetes etc.

Uitvaart-Platform.nl is nimmer aansprakelijk voor schade die is toe te schrijven aan handelen of nalaten van anderen dan Uitvaart-Platform.nl zelf.

Adverteerder staat in voor de juistheid van de informatie en mededelingen in het Advertentie-materiaal en vrijwaart Uitvaart-Platform.nl voor claims van derden die in verband hiermee kunnen ontstaan. Adverteerder verklaart dan ook volledig verantwoordelijk te zijn voor de, indien van toepassing, inhoud van het Advertentiemateriaal en de inhoud van de Website waarnaar het Advertentie-materiaal verwijst.

Aansprakelijkheid is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de Dienst waaruit aansprakelijkheid voortvloeit.


GEHEIMHOUDING

Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst van de andere Partij ontvangen, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is  gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende Partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.


SLOTBEPALINGEN

Op deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen tussen partijen en/of derden is Nederlands recht van toepassing.

Geschillen tussen Adverteerder en Uitvaart-Platform.nl die voortvloeien uit of betrekking hebben op de Overeenkomst worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam, voor zover Adverteerder niet binnen één maand nadat Uitvaart-Platform.nl zich op deze bepaling heeft beroepen, heeft aangegeven dat zij het geschil aan de volgens de wet bevoegd verklaarde rechter wenst voor te leggen.

Indien een bepaling uit deze Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechten mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst wordt gegeven.

Klachten ter zake de uitvoering van de Overeenkomst dienen door Adverteerder zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 30 dagen, schriftelijk bij Uitvaart-Platform.nl en met een duidelijke omschrijving van de klacht te worden ingediend. Indien Adverteerder de klacht niet tijdig bij Uitvaart-Platform.nl indient, vervalt elke aanspraak jegens Uitvaart-Platform.nl. Uitvaart-Platform.nl hanteert een klachtenprocedure waarmee derden (“klagers”) een klacht kunnen indienen indien naar hun mening het materiaal van Adverteerder strijdig is met de Nederlandse wet, de privacy verklaring van Uitvaart-Platform.nl en het in deze Overeenkomst bepaalde. Als een klacht naar het oordeel van Uitvaart-Platform.nl gerechtvaardigd is, zal Uitvaart-Platform.nl het materiaal direct van de Website verwijderen of ontoegankelijk maken. Tevens is Uitvaart-Platform.nl gerechtigd contactgegevens van Adverteerder te verstrekken aan de melder of bevoegde instanties. Uitvaart-Platform.nl zal Adverteerder op de hoogte houden over het verdere verloop van de procedure.

De Lutte, Maart 2024.