Privacy- en cookieverklaring

Privacy- en cookieverklaring Uitvaart-Platform.nl

Dit document bevat de privacyverklaring (Deel I) en de cookieverklaring (Deel 2) van het Uitvaart-Platform.nl, ingeschreven bij de KvK onder het nummer 77982738.


DEEL I - PRIVACYVERKLARING

Het Uitvaart-Platform.nl is een online platform waarop het Uitvaart-Platform.nl u diverse producten en diensten levert binnen de uitvaartbranche. Op de website van het UitvaartPlatform.nl (www.uitvaart-platform.nl) (hierna: de ‘Website’) kunt u een persoonlijk account of een bedrijfspagina aanmaken (hierna: uw ‘Account’) en afspraken maken met verschillende aanbieders, leveranciers en personen machtigen die namens u mogen handelen (hierna: de ‘Vertrouwenspersonen’) en als natuurlijk persoon kunt u hier ook uw hele uitvaart personaliseren, plannen. (hierna gezamenlijk: de ‘Diensten’)

Voor het Uitvaart-Platform.nl is een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens van groot belang. Wij hebben daarom extra maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen en houden ons dan ook aan de toepasselijke wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit betekent dat wij:

• u informeren over waarom en hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken. Dat doen wij via deze privacyverklaring.

• zo min mogelijk informatie opslaan en enkel de informatie die nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst en/of het leveren van onze diensten.

• expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn.

• de benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.

• uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Wij verzoeken u dringend om deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen zodat u begrijpt hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Onderaan deze Privacyverklaring treft u de cookieverklaring aan.

1. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

Indien u gebruik maakt van onze Website of Diensten verwerken wij de volgende persoonsgegevens van u (hierna: de ‘Persoonsgegevens’).

Accountgegevens: voor bepaalde Diensten moet u zich eerst registreren door het aanmaken van uw Account. Bij het aanmaken van een Account verstrekt u het UitvaartPlatform.nl uw naam, geboortedatum, geslacht, contactgegevens, betalingsgegevens, bedrijfsgegevens en andere persoonlijke informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt zoals een pasfoto, social media accounts, teksten en informatie, aanvullende interesses of andere uitvaart gerelateerde voorkeuren.

Bijzondere persoonsgegevens: Wanneer u bij het aanmaken van uw Account akkoord bent gegaan met deze privacyverklaring en bijzondere persoonsgegevens in uw Account opneemt (zoals etnische afkomst, religieuze overtuiging of gezondheid etc), dan geeft u aan het Uitvaart-Platform.nl de toestemming om deze te verwerken in overeenstemming met deze privacyverklaring.

Contactgegevens: Na registratie bewaren we de door u opgegeven contactgegevens, waaronder uw voornaam, achternaam, postadres met huisnummer, telefoonnummer(s) en e-mailadres, en alle andere contactgegevens die u in uw Account opslaat en aan ons verstrekt. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen, zodat wij u kunnen contacteren in het kader van de uitvoering van de overeenkomst.

Communicatiegegevens: Alle gegevens die door u worden verstrekt en gedeeld wanneer wij met u of u met ons communiceert via een contactformulier, e-mail, nieuwsbrief, sociale media, telefoon, de website of een andere vorm van contact zoals  schriftelijke notities van mondelinge afspraken, klachten, vragen, recensies of beoordelingen. Deze informatie verwerken wij op basis van uw toestemming en blijft beschikbaar op onze website en/of in uw Account totdat u uw toestemming intrekt.

Identificatiegegevens: uw elektronische identificatiegegevens zoals IP-adres en timestamp etc. worden automatisch verzamelt wanneer u de Website van het UitvaartPlatform.nl bezoekt of gebruikt (door te openen, klikken, lezen etc.). De gegevens worden automatisch verzamelt via uw browser of apparaat door gebruik te maken van technologieën om cookies op de website bij te houden of door cookies (zie onderaan ons cookiebeleid. Onze e-mailberichten en nieuwsbrieven bevatten ook pixels. Met deze pixels kunnen wij bijhouden of onze berichten zijn geopend en kunnen we klik- en kijkgedrag statistieken inzien. Op basis van deze informatie kunnen wij onze dienstverlening verbeteren.

• Winacties: Wij verwerken uw naam, telefoonnummer, adres en alle overige informatie die u deelt wanneer u deelneemt aan een winactie. Deze gegevens verwerken wij omdat u heeft aangegeven mee te willen doen aan de winactie (overeenkomst) en wij hebben de gegevens nodig om u uiteindelijk te kunnen benaderen als u een prijs heeft gewonnen. Deze informatie verwerken wij op basis van uw toestemming en blijft beschikbaar op onze website zolang het voor ons relevant is of totdat u uw toestemming intrekt.


2. GEGEVENSBEWARING

Wij bewaren de Persoonsgegevens niet langer dan nodig is en we hanteren de volgende termijnen:

Accountgegevens: contactgegevens en bijzondere persoonsgegevens: Wij bewaren uw persoonsgegevens totdat u het Account opzegt. Sommige gegevens

bewaren wij langer als wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld i.v.m. de fiscale bewaarplicht).

Communicatiegegevens: Deze gegevens hebben wij nodig om contact met u op te nemen, omdat u ons gevraagd heeft om uw contactverzoek in behandeling te nemen (overeenkomst). Wij bewaren deze informatie maximaal 12 maanden per contactmoment. Zo kunnen we bij vervolgvragen de gespreksgeschiedenis en de informatie er makkelijk bij pakken.

Identificatiegegevens: uw elektronische identificatiegegevens zoals IP-adres en timestamp etc. bewaren wij totdat u uw Account opzegt.

Gegevens bedrijvengids portaal: Wij bewaren uw persoonsgegevens totdat u het Account (Bedrijfsvermelding) opzegt of de Gratis Naamsvermelding wenst te verwijderen. Sommige gegevens bewaren wij langer als wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld i.v.m. de fiscale bewaarplicht).

Winacties: Wij bewaren de gegevens van winacties maximaal tot 12 maanden nadat de winnaar van de winactie bekend is gemaakt.


3. VERSTREKKING AAN DERDEN

We delen uw persoonsgegevens met de volgende derden partijen (hierna: de ‘Derden’):

• partijen die u zelf heeft geselecteerd in uw Account (waaronder de (contact)gegevens van een locatie, cateraar of fotograaf) of de Vertrouwenspersonen die namens u mogen handelen na uw overlijden;

• partijen waarvan u via het informatieformulier om extra informatie heeft verzocht. Deze partijen kunnen u benaderen om u een aanbieding te doen voor uw uitvaart;

• zakelijke partners, leveranciers en externe dienstverleners waar wij gebruik van maken en opdrachten aan verstrekken of wensen te verstrekken om uitvoering te geven aan onze overeenkomst en de Dienst. Dit heeft vooral te maken met ICT-diensten, betaaldiensten, social media diensten of aan partijen die betrokken worden bij de uitvaart en het bewaren van de gegevens in de Uitvaartkluis;

• reclame- en mediabedrijven die voor ons de marketing en media-activiteiten uitvoeren voor zover dat voor de uitvoering van hun diensten noodzakelijk is; en

• juridische partijen of partijen aan wie informatieverstrekking wettelijk vereist is of in het kader van een juridische transactie (zoals bij de verkoop van de onderneming van Uitvaart-Platform.nl).

Wij geven uw persoonsgegevens alleen aan andere partijen als dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, als wij daarvoor toestemming van u hebben gekregen, wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben en/of wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).


4. INTERNATIONALE OVERDRACHT

In de meeste gevallen worden uw Persoonsgegevens binnen de Europese Unie verwerkt. Het is Uitvaart-Platform.nl wel toegestaan om de Persoonsgegevens over te dragen aan Derden die zijn gevestigd buiten de Europese Unie. Dit kan het geval zijn voor de uitvoering van ICTdiensten. Wij hebben de juridisch noodzakelijke afspraken met hen zodat zij ook de Europese privacywet moeten naleven.


5. BEVEILIGING

Wij streven ernaar om uw Persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen. Wij zullen redelijke maatregelen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw gegevens bij ons goed mogelijk beveiligd zijn tegen ongeoorloofd of onwettig gebruik. Uitvaart-Platform.nl heeft daarom de (onder andere) de volgende beveiligingsmaatregelen getroffen:

• SSL-certificaat: Uitvaart-Platform.nl is beveiligd met een SSL-certificaat. Doordat de volledige Website is voorzien van SSL (Secure Sockets Layer) worden alle (vertrouwelijke- en niet vertrouwelijke) gegevens versleuteld verzonden, zodat deze niet onderschept kunnen worden en de verbinding tijdens het gebruik van de Diensten veilig (https) verloopt.

• Aanmaken van wachtwoord bij registratie: bij registratie wordt automatisch een wachtwoord voor u gegenereerd. Dit wachtwoord zal alleen naar het door u opgegeven e-mail adres worden verzonden zodat u vervolgens een eigen wachtwoord kunt aanmaken. Dit wachtwoord moet voldoen aan een aantal eisen (hoofdletter, speciaal teken en minimaal tien tekens lang geeft gemiddeld en wordt toegestaan). Het wachtwoord dient tweemaal ingevoerd te worden ter controle.

• Versleuteling met SALT-key en AUTH-key: Het wachtwoord wordt MD5-hashed opgeslagen die alleen kan worden gedecodeerd met een unieke SALT-key en een unieke AUTH-key. Dat wil zeggen dat alleen de Website, zonder tussenkomst van personen, met deze gegevens de versnipperde hash kan decoderen (ontsleutelen) om het opgegeven wachtwoord te controleren. Deze codering zit in de kern van PWA en deze SALT-key en AUTH-key zijn terug te vinden in wp-config.php. Dit bestand is niet publiekelijk bereikbaar en/of te lezen, alleen via ftp-gegevens.

• Wachtwoord herstel: u heeft de mogelijkheid om op uitvaart-platform.nl/account te kiezen voor “wachtwoord vergeten”. U vult dan alleen uw e-mailadres in om een e-mail met een tijdelijke link te ontvangen, zodat u uw wachtwoord binnen een beperkte tijd opnieuw kan instellen. Tijdens het opnieuw instellen zal volledig geautomatiseerd worden beoordeeld of het wachtwoord voldoet aan de eisen. Het wachtwoord dient tweemaal ingevoerd te worden ter controle.

Kortom, Uitvaart-Platform.nl heeft diverse beveiligingsmaatregelen genomen zodat niemand anders dan uzelf (of een derde die uw wachtwoord kent), via het Uitvaart-Platform.nl toegang krijgt of inzage zal hebben tot (de informatie), tenzij u daar toestemming en medewerking aan geeft.


6. UW RECHTEN

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. De contactgegevens staan onderaan dit document.

U heeft de volgende rechten:

• Recht op inzage: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien. Via uw account kunt u uw profiel met uw verwerkte persoonsgegevens inzien,  downloaden en/of verwijderen.

Bij uw verzoek kunnen wij u vragen om u adequaat te identificeren.

• Recht op rectificatie: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.

• Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en tegen direct marketing.

• Recht om een klacht in te dienen: Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen met vragen over uw privacy, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens).

• Recht op toegang: U hebt het recht op toegang tot de Persoonsgegevens en aanvullende informatie die wij van u verwerken. Op uw verzoek zullen we u een kopie van de persoonsgegevens vertrekken die door ons worden verwerkt.

• Recht op intrekking van toestemming: U heeft het recht om uw toestemming in te trekken voor het ontvangen van communicatie of indien we uw Persoonsgegevens op basis van uw toestemming gebruiken om andere redenen dan voor communicatiedoeleinden.

• Recht op verwijdering: u kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen.

• Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te laten overdragen naar een derde partij.

• Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kunt u verzoeken om het verwerken van uw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken wat betekent dat wij minder gegevens van u verwerken. Indien u op een van de bovengenoemde rechten een beroep wilt doen, dan kan dat door een e-mail te sturen naar [email protected]. Wij streven ernaar om binnen 30 dagen aan uw verzoek te voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan op de hoogte stellen.


7. WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING

Deze Privacyverklaring en het onderstaande cookieverklaring kan van tijd tot tijd door het UitvaartPlatform.nl gewijzigd worden. De meest recente Privacyverklaring zal steeds op de website van het Uitvaart-Platform.nl beschikbaar zijn voor inzage.


8. WEBSITES VAN DERDEN

Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Op onze Website maken wij gebruik van social media buttons. Als u wilt weten wat de social media platforms doen met uw persoonsgegevens, lees dan de betreffende privacyverklaring.

• Facebook: (privacyverklaring)

• Instagram: (privacyverklaring)

• LinkedIn: (privacyverklaring)


DEEL II - COOKIEVERKLARING

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Cookies zijn bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan, zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u onze website weer bezoekt. Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om uw akkoord voor het gebruik van deze cookies.

1. WELKE COOKIES PLAATSEN WIJ?

Op onze Website gebruiken we de volgende cookies:

• Technische en functionele cookies: die noodzakelijk zijn om de Website te laten werken of door jou gevraagde functionaliteiten te kunnen bieden (technische en functionele cookies);

• Analytische cookies: om het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies). Vervolgens kunnen we onze Website gebruiksvriendelijker maken. In dat geval geschiedt de gegevensverwerking op basis van ons gerechtvaardigde belang bij die specifieke gegevensverwerking; en

• Advertentie cookies: om gepersonaliseerde advertenties te tonen, uw online advertentieaanbod buiten onze website te verbeteren en om ons inzicht te geven in onze campagneprestaties (advertentie cookies) op basis van bijvoorbeeld uw klik- en kijkgedrag.

2. IN- EN UITSCHAKELEN VAN COOKIES

In uw browser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd wanneer u ermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van uw webbrowser. Let op: veel webpagina’s werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

3. VERWIJDEREN VAN COOKIES

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw websitebezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen om de cookies handmatig te verwijderen.

4. COOKIEOVERZICHT

In de cookietabel onderaan is opgenomen wat voor cookies er op onze website worden gebruikt, door wie, en voor welke doeleinden.

Cookie Soort Doel Bewaartermijn Google Analytics, Google LLC, Verenigde Staten, PrivacyShield, Privacyverklaring, Analytisch Cookies worden geplaatst om inzicht te verkrijgen in het bezoekersgedrag en om aan de hand hiervan de gebruikerservaring te verbeteren.

We hebben deze cookies privacy vriendelijk ingesteld. Maximaal 2 jaar, Google Tag Manager, Functioneel Cookies van Google Tag Manager maken het mogelijk om scripts van andere cookies in te laden. Google Tag Manager is puur functioneel en wordt niet gebruikt voor het verzamelen van persoonsgegevens.

 • Sessie
 • Google Ad Services
 • GA Audiences
 • Google AdSense
 • Google DoubleClick
 • Floodlight tag
 • Google Publisher
 • Tags
 • Google Optimize
 • Google LLC, Verenigde

Advertentie/Marketing, Cookies van Google Ad, Services worden gebruikt om gepersonaliseerde advertenties te tonen., Cookies van GA Audiences worden gebruikt om websitebezoekers terug te laten keren gebaseerd op hun online website gedrag. Dit betekent dat klikgedrag wordt geregistreerd met het doel om effectiviteit te meten en websitebezoekers gepersonaliseerde content te laten zien.

Cookies van Google AdSense, Maximaal 2 jaar  Staten worden gebruikt om relevante advertenties te tonen. 

 • PrivacyShield
 • Privacyverklaring
 • Cookies van Google

DoubleClick worden gebruikt om de acties van de websitebezoeker op de website te registreren na bekijken/klikken van advertenties. Het doel hiervan is om de effectiviteit te meten en gepersonaliseerde advertenties te tonen.

Aan de hand van floodlight tag kunnen wij een gepersonaliseerde advertentie tonen wanneer je een website van een derde partij bezoekt.

Cookies van Google Publisher Tags zorgen ervoor dat advertentieverzoeken dynamisch opgebouwd kunnen worden. De cookies lezen uit welke advertenties getoond worden en zorgen ervoor dat toekomstige advertenties hierbij aansluiten.

Deze cookies bieden ons de mogelijkheid op A/B-testing, onder andere om verbeteringen van onze website te testen.

 • Intercom
 • Intercom, Verenigde
 • Staten
 • PrivacyShield
 • Privacyverklaring
 • Functioneel

Cookies worden gebruikt om ons chatsysteem mogelijk te maken.

 • Sessie
 • New Relic
 • New Relic, Verenigde
 • Staten
 • Privacy Shield
 • Privacyverklaring

Analytisch Aan de hand van deze cookies monitoren we de service van de website.

 • Sessie
 • Visual Website
 • Optimizer
 • Wingify Software
 • Private
 • Ltd., Verenigd
 • Koninkrijk
 • Privacyverklaring

Analytisch Deze cookies bieden ons de mogelijkheid op A/B-testing, onder andere om verbeteringen van onze website te testen.

 • Maximaal 1 jaar
 • PHPSESSID

Uitvaart-Platform.nl Functioneel First-party cookies met functionele doeleinden. Is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de website functioneert. Cookie stelt u in staat door de website te navigeren en functionaliteiten op de website te gebruiken.

 • Maximaal 2 jaar
 • Wistia
 • Wistia Inc., Verenigde
 • Staten
 • PrivacyShield
 • Privacyverklaring
 • Analytisch Cookies maken het mogelijk om
 • video’s af te spelen.
 • Maximaal 1 jaar
 • Pinterest
 • Pinterest, Ierland
 • Privacyverklaring

Social media Cookies maken het mogelijk om foto’s te bekijken via Pinterest, om op die manier inspiratie op te doen voor de uitvaart.

 • Sessie
 • Facebook
 • Facebook, Inc.,
 • Verenigde
 • Staten
 • PrivacyShield
 • Privacyverklaring
 • Advertentie


Social media Cookies maken het mogelijk om advertenties te tonen in het nieuwsoverzicht van de websitebezoeker die een Facebookaccount heeft. Ook kunnen we via Facebook een marketingcampagne doen.

 • Sessie
 • YouTube
 • Google LLC.,
 • Verenigde
 • Staten
 • PrivacyShield
 • Privacyverklaring
 • Marketing
 • Cookies maken het mogelijk om
 • video’s af te spelen.
 • Sessie
 • Instagram
 • Facebook, Inc. ,
 • Verenigde Staten
 • PrivacyShield
 • Privacyverklaring
 • Social
 • media

Cookies maken het mogelijk om foto’s en video’s van UitvaartPlatform.nl te bekijken en content te delen.

 • Sessie
 • Twitter
 • Social

media Cookies maken het mogelijk om inhoud van onze website op Twitter te plaatsen en het mogelijk maken advertenties op uw Twitterfeed te tonen.

 • Sessie
 • Contact

Voor vragen over onze privacy- en cookieverklaring of vragen omtrent de behandeling van uw persoonsgegevens in het algemeen, kunt u altijd contact met ons opnemen via onderstaande

gegevens:

Uitvaart-Platform.nl

Telefoon: 085 – 48 52 152

E-mailadres: [email protected]