Minister De Jonge geeft antwoorden op Kamervragen over resomeren

Uitvaart Platform •

Minister De Jonge geeft antwoorden op Kamervragen over resomeren

Minister De Jonge geeft antwoorden op Kamervragen over resomeren

Uitvaart Platform
Uitvaart Platform

Minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken heeft op 13 mei 2024 antwoorden gegeven op de vragen van VVD-Kamerlid Meulenkamp over het mogelijk maken van resomeren, ook wel bekend als alkalische hydrolyse. Dit proces is een milieuvriendelijk alternatief voor crematie en begrafenis, waarbij het lichaam wordt afgebroken tot vloeistof en botresten door middel van een waterige oplossing onder hoge druk en temperatuur.

De urgentie van wetswijziging

In zijn antwoord benadrukt minister De Jonge de urgentie van het wettelijk mogelijk maken van resomeren, zoals het kabinet al in 2020 had aangegeven. "Deze urgentie is opnieuw bevestigd tijdens een recent gesprek met enkele uitvaartondernemers die geconfronteerd worden met de wens van mensen om alkalisch gehydrolyseerd te worden," aldus De Jonge. Momenteel is dit echter nog niet mogelijk. De benodigde wetswijziging maakt deel uit van een breder wetsvoorstel dat de Wet op de lijkbezorging moet moderniseren. De Jonge geeft aan dat er hard wordt gewerkt aan de afronding van dit wetsvoorstel met het oog op een consultatie in de eerste helft van dit jaar.

Tip: Ben je op zoek naar een bedrijf dat resomeerapparatuur levert? Klik hier.


Minister De Jonge geeft antwoorden op Kamervragen over resomeren
Minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft vandaag antwoorden gegeven op de vragen van VVD-Kamerlid Meulenkamp over het mogelijk maken van resomeren, ook wel bekend als alkalische hydrolyse. Bron foto: Alka Eco Systems.


Draagvlak en milieukwesties

Op de vraag of een aanzienlijk deel van de bevolking positief tegenover resomeren staat, antwoordt De Jonge bevestigend, verwijzend naar een draagvlakonderzoek uit 2017. Een belangrijk aspect van de wetgevingsvoorbereidingen betreft de milieu-impact van de effluentverwerking bij resomeren. Het rapport, dat in januari 2024 is meegestuurd aan de Kamer, toont aan dat enkele nieuwe verwerkingsmethoden nog niet in Nederland worden toegepast en dat er nog geen volledige Levenscyclus Analyse (LCA) kon worden uitgevoerd. De minister van Infrastructuur en Waterstaat zal op basis van de uitkomsten van het onderzoek regels opstellen voor het lozen van effluent op het vuilwaterriool.

Complexiteit van de wetswijziging

De Jonge erkent dat de totstandkoming van het wetsvoorstel langer duurt dan verwacht, mede vanwege de complexiteit van de onderwerpen. Dit omvat onder andere de regelgeving omtrent lichamelijke integriteit en de verwerking van effluent bij resomeren. "Hoewel ik de urgentie onderschrijf om alkalische hydrolyse toe te staan, moet dit zorgvuldig gebeuren," aldus De Jonge. Hij acht het onwaarschijnlijk dat de wet per 1 januari 2025 in werking kan treden, gezien de te doorlopen stappen van het wetgevingsproces.

Klik hier om het document met antwoorden op Kamervragen over het mogelijk maken van resomeren te bekijken.

Geen gedoogconstructie

Ten slotte werd de minister gevraagd naar de mogelijkheid van een gedoogconstructie voor resomeren, zoals momenteel in België overwogen wordt. De Jonge is hier geen voorstander van. "Het is van belang dat een nieuwe bestemming voor het lichaam van een overledene, zoals alkalische hydrolyse, toelaatbaar is met oog voor menselijke waardigheid, duurzaamheid en veiligheid. Het gedogen van alkalische hydrolyse zou afbreuk doen aan het zorgvuldig ingerichte wetgevingsproces en kan een onwenselijke precedentwerking hebben," verklaarde de minister.

Met deze antwoorden toont minister De Jonge aan dat er voortgang is in de modernisering van de Wet op de lijkbezorging, maar dat zorgvuldigheid en een gedegen wetgevingsproces voorop staan bij het mogelijk maken van resomeren in Nederland.

Bedrijven

De volgende bedrijven hebben diensten rondom resomeren

Bekijk alle bedrijven